SUVOROVA NADEZHDA
S. Georgiev
«ARTLESS HANS»

Water color, ink
2007
The book has been published by «Novoye Literaturnoye Obozreniye» Publishing House